Over ons

Over ons

Visie De Hoven

De Hoven wil mensen een goede leefomgeving bieden, een luisterend oor, aandachtig oog en helpende hand. We zien graag dat zij het goed hebben in de laatste fase van hun leven, op hun eigen wijze en samen met familie en naasten.

Inzet voor oudere Groninger
Wij zetten ons in voor zorg en kwaliteit van leven van de oudere Noord-Groninger. We ondersteunen de familie door hen te ontlasten, te helpen de achteruitgang te begrijpen en te laten zien hoe ze in contact kunnen blijven met elkaar. Wij zetten ons ook in voor de dorpen van onze locaties door met medewerkers, vrijwilligers en dorpsgenoten, de bewoners actief te blijven betrekken bij de dorpsgemeenschap. Wij vinden het belangrijk dat Noord-Groningen voor zijn ouderen kan blijven zorgen. We zetten ons daarvoor in. Dat doen we samen met inwoners, huisartsen, gemeenten, zorgpartners en onderwijsinstellingen.

De bedoeling
In de zorg kennen we procedures en regels. Deze zijn er om de kwaliteit van zorg te ondersteunen. Ze zijn geen doel op zich. Want het gaat bij De Hoven om het leven en welbevinden van de cliënten. Samen met de cliënt en familie zoeken we hoe het welbevinden van de cliënt het beste kunnen ondersteunen, ook als deze heel kwetsbaar wordt. we stellen de locaties van De Hoven open voor ontmoeting. Bewoners, families, medewerkers, vrijwilligers en dorpsgenoten vormen een levendige gemeenschap.

Organogram

Van Zorg Zonder Regels naar Werken aan Welbevinden

Enkele jaren geleden hebben we de mens centraal gezet door middel van het project Zorg Zonder Regels, waarbij het welbevinden van de ouderen bepaalt welke zorg goed is en niet de bureaucratie en regelgeving. Dit project is succesvol afgerond en verder doorontwikkeld naar Werken aan Welbevinden. De medewerkers van De Hoven zijn hierbij nauw betrokken. Medewerkers maken het mogelijk dat de ouderen door kunnen gaan met het leven dat zij gewend zijn, kennen hen goed en kunnen ook de extra aandacht en begeleiding geven als daar om gevraagd wordt. Dit vraagt om een flinke dosis flexibiliteit en creativiteit. Het antwoord op de vragen en wensen van de ouderen is "ja, tenzij...". Daarbij hebben ook vrijwilligers ook een cruciale rol. Ze zijn niet meer weg te denken bij De Hoven. Zij zetten zich in voor extra zorg en aandacht, waardoor het welbevinden van de ouderen in het dagelijks leven wordt vergroot.

Cliënttevredenheid
Als iemand bij ons komt wonen dan bespreken we met deze bewoner/diens familie wat hij of zij belangrijk vindt in het leven en in de zorg. Hiervoor gebruiken we een vragenlijst van de Groninger Welbevinden Indicator(GWI). Ieder half jaar bespreken we individueel met de cliënt/diens familie, wat ze van de zorg vinden en leggen dit vervolgens vast in het zorgplan.

Op alle locaties van De Hoven wordt ook regelmatig op afdelingsniveau gesproken over kwaliteit van zorg. Bijvoorbeeld in het huiskameroverleg, afdelingsoverleg en op familieavonden.
Daarnaast wordt in iedere locatie per kwartaal een verantwoording gegeven over de kwaliteit van zorg en de voortgang van de verbeterplannen. Deze worden besproken met de cliëntenraad van de betreffende locatie. Hovenbreed wordt eveneens per kwartaal een kwaliteitsrapportage opgesteld. Deze wordt besproken met de Centrale Cliëntenraad, De Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht. Ons kwaliteitsjaarverslag kunt u hier lezen.

De Hoven is op zoek naar een narratieve verantwoording van kwaliteit van zorg. De verhalen van bewoners en familie nemen we mee in de kwaliteitsverantwoording. Het effect van de verbeteractiviteiten en ingezette (extra) middelen nemen we daarin mee.

Toekomstbestendige ouderenzorg

Vanwege vergrijzing, ontgroening, krimp, laag sociaal economisch niveau en aardbevingsproblematiek staat de ouderenzorg in de provincie onder druk. De Hoven werkt met een aantal zorginstellingen en Menzis aan een plan voor toekomstbestendige ouderenzorg.

Privacyverklaring

Bij De Hoven hechten wij groot belang aan uw privacy. Dat betekent dat medewerkers van De Hoven terughoudend moeten zijn met het uitwisselen van persoonlijke informatie. Toch ontkomen we er niet aan om persoonlijke gegevens uit te wisselen en vast te leggen. Dat is nodig voor goede zorg en behandeling van cliënten en voor goed werkgeverschap van medewerkers. Met die privacygevoelige informatie willen we heel zorgvuldig omgaan. We laten u in deze verklaring weten hoe wij dat doen, welke gegevens we van u verwerken en met welk doel we dat doen. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de geldende wet- en regelgeving. Als u situaties meemaakt waarin medewerkers van De Hoven niet goed omgaan met uw privacy, dan stellen we het op prijs als u dat met hen bespreekt, zodat wij de privacy van onze cliënten en medewerkers zo goed mogelijk kunnen blijven waarborgen.

Welke gegevens registreren we?
Om goede zorg te kunnen verlenen aan cliënten en een goed werkgever te zijn voor medewerkers, moeten wij bepaalde persoonlijke gegevens registreren en opslaan. Het gaat dan bijvoorbeeld om: algemene en persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, BSN, beeldmateriaal; financiële gegevens zoals uw bankrekeningnummer; medische gegevens van cliënten zoals gezondheidstoestand, ziekten, behandelgegevens en medicijngebruik. het recht om uw gegevens in te zien; het recht om uw gegevens aan te passen of aan te vullen; wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen, heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren; het recht om gegevens te laten verwijderen; in principe voldoen wij aan uw verzoek, tenzij dit volgens de wet verboden is of er belangen van anderen worden geschaad.

Waarvoor hebben wij gegevens nodig?
Wij registreren en gebruiken alleen die gegevens die we nodig hebben voor goede zorg en goed werkgeverschap. We hebben die gegevens nodig voor de volgende doelen: het uitvoeren van de (zorg)overeenkomst met de cliënt; het uitvoeren van het arbeidscontract met de medewerker; het registreren en voeren van de administratie; om u te informeren over ontwikkelingen die onze zorg betreffen; het uitvoeren van (cliënt)tevredenheidsonderzoeken; om eventuele klachten correct te kunnen behandelen. Mogen wij uw gegevens verwerken? Wij mogen uw gegevens alleen verwerken, als dat nodig is om een (zorg)overeenkomst uit te voeren of aan een wettelijke verplichting te voldoen. In sommige gevallen kan het zijn dat wij u eerst toestemming moeten vragen voordat wij bepaalde gegevens van u mogen verwerken. U mag de toestemming die u daarvoor heeft gegeven ook altijd weer intrekken.

Hoe lang mogen wij gegevens bewaren?
Wij bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is voor het verlenen van zorg of het werkgeverschap en zolang de wet ons verplicht om ze te bewaren. Na deze termijn zorgen wij voor het verwijderen van de gegevens.

Hoe beveiligen we uw gegevens?
Wij begrijpen hoe belangrijk een goede beveiliging van persoonsgegevens is en nemen dan ook zorgvuldig passende maatregelen om misbruik en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkómen. Zo zorgen wij dat alleen de personen die dat nodig hebben, toegang hebben tot uw gegevens. Ook hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring getekend. Wanneer we gegevensverwerking uitbesteden, leggen we in een contract vast dat andere organisaties uw informatie even zorgvuldig behandelen. Geven wij persoonsgegevens door aan anderen? Soms is het nodig om gegevens door te geven aan andere partijen. Dit doen wij pas nadat u daarvoor toestemming heeft gegeven. Zo kunnen wij gegevens uitwisselen met andere zorgverleners, zoals huisartsen, fysiotherapeuten, apotheken, ziekenhuizen. Ook leveren wij bepaalde gegevens aan zorgverzekeraars of leveranciers van bijvoorbeeld speciale voeding of hulpmiddelen, uiteraard alleen die gegevens waarin zij inzage mogen en moeten hebben. Wij selecteren onze leveranciers zorgvuldig en maken met hen duidelijke afspraken over geheimhouding en beveiliging. Wanneer het – ondanks onze maatregelen - mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dit als datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gebruik van cookies
De Hoven gebruikt geen cookies op de website.

Welke rechten hebt u?
Volgens de wet heeft u als cliënt of werknemer bepaalde rechten. De belangrijkste daarvan zijn: Wilt u uw gegevens inzien? Vraag dit dan aan uw zorgverleners. Maar u kunt ook rechtstreeks contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming. Wilt u meer weten? In deze verklaring geven wij algemene informatie waarmee wij op hoofdlijnen uitleggen hoe wij uw persoonsgegevens beschermen. Wilt u uitgebreidere informatie, dan verwijzen wij u naar ons Privacyreglement. Hierin kunt u ons beleid in alle details terugvinden. Vragen of klachten Als u vragen of klachten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, dan kunt u dit bespreken met uw eigen zorgverlener of met het management. Als u dat liever wilt, kunt u ook contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming, via mailadres: privacyteam@dehoven.nl. Mocht u er met hem niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De Hoven behoudt zich het recht om bij nieuwe ontwikkelingen deze privacyverklaring aan te passen. Raadpleeg deze tekst daarom met enige regelmaat wanneer u onze website bezoekt.


IGJ rapportages

Alegunda Ilberi
Op 21 september 2018 bracht de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een bezoek aan Alegunda Ilberi in Bedum. Deze Lees hier de rapportage.

De Twaalf Hoven
Op 20 juni 2017 bracht de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) een bezoek aan De Twaalf Hoven in Winsum. Lees hier de rapportage.

Damsterheerd
De IGZ heeft in augustus 2015 een toezichtbezoek gebracht aan de locatie Damsterheerd. Naar aanleiding van de opmerkingen van de inspecteurs hebben we verbeteringen in gang gezet.

In maart 2016 heeft de inspectie opnieuw de locatie bezocht. De inspecteurs hebben geconstateerd dat de ingezette verbeteringen tot resultaat hebben geleid: de locatie voldoet aan alle normen. Lees hier de rapportage.


Duurzaamheid

De Hoven heeft gezien haar missie en visie respect voor de gewoonten, zin en betekenis die ouderen geven aan hun dagelijks leven en wil bijdragen aan voortzetting van de verbondenheid van kwetsbare ouderen met hun familie en dierbaren. Medewerkers en vrijwilligers maken samen De Hoven en zij zoeken verbinding met elkaar en de gemeenschappen in Noord-Groningen. De Hoven zet zich er voor in dat er voldoende voorzieningen in de regio ontwikkeld worden, waar ouderen goede zorg kunnen krijgen. Dat doen wij samen met inwoners, huisartsen, zorgpartners, onderwijsinstellingen en gemeenten in de regio. Uit deze missie en visie spreekt respect voor verleden, heden en toekomst; voor mensen en de regio.

Een werkwijze waarop we duurzaam en verantwoord willen omgaan met elkaar, onze cliënten/bewoners, hun naasten en onze samenwerkingspartners, met de materialen en energie die wij gebruiken en de leefomgeving waarin wij werken en wonen, zo’n werkwijze past bij deze missie en visie. Dit wordt ook wel duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) genoemd. De Hoven heeft geen keurmerk voor duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen, de zogenaamde voetafdruk van De Hoven is niet berekend, maar wij kunnen inzichtelijk maken naar elkaar en anderen dat wij duurzaam en maatschappelijk verantwoord handelen en dat wij vanuit de visie van De Hoven een integrale visie hebben op ondernemerschap en daarbij waarde creëren op economisch (profit), ecologisch (planet) en sociaal (people) gebied.
De stand van zaken oktober 2020 leest u hier.

Bestuur

Mevrouw J. H. Nijlunsing, bestuurder

Raad van Toezicht

De heer drs. W. Smink (voorzitter)
Mevrouw prof. dr. J.M.M. Hooymans
De heer J.Otter RA
De heer P.L. Bregman
De heer drs. L. Zwiers

Perscontact

Hilda Boelens, bereikbaar via 050 3672060

h.boelens@dehoven.nl

Fiscaal nummer De Hoven:
80.76.17.180.B01


Bij De Hoven denken we na over de zorg die we verlenen. Hoe vullen we die in? Hoe helpen we de ouderen het best? Wat wensen ouderen en hun familie?