Over ons

Over ons

Visie De Hoven

De Hoven wil mensen een goede leefomgeving bieden, een luisterend oor, aandachtig oog en helpende hand. We zien graag dat zij het goed hebben in de laatste fase van hun leven, op hun eigen wijze en samen met familie en naasten.

Inzet voor oudere Groninger
Wij zetten ons in voor zorg en kwaliteit van leven van de oudere Noord-Groninger. We ondersteunen de familie door hen te ontlasten, te helpen de achteruitgang te begrijpen en te laten zien hoe ze in contact kunnen blijven met elkaar. Wij zetten ons ook in voor de dorpen van onze locaties door met medewerkers, vrijwilligers en dorpsgenoten, de bewoners actief te blijven betrekken bij de dorpsgemeenschap. Wij vinden het belangrijk dat Noord-Groningen voor zijn ouderen kan blijven zorgen. We zetten ons daarvoor in. Dat doen we samen met inwoners, huisartsen, gemeenten, zorgpartners en onderwijsinstellingen.

De bedoeling
In de zorg kennen we procedures en regels. Deze zijn er om de kwaliteit van zorg te ondersteunen. Ze zijn geen doel op zich. Want het gaat bij De Hoven om het leven en welbevinden van de cliënten. Samen met de cliënt en familie zoeken we hoe het welbevinden van de cliënt het beste kunnen ondersteunen, ook als deze heel kwetsbaar wordt. we stellen de locaties van De Hoven open voor ontmoeting. Bewoners, families, medewerkers, vrijwilligers en dorpsgenoten vormen een levendige gemeenschap.

Organogram

Van Zorg Zonder Regels naar Werken aan Welbevinden

Enkele jaren geleden hebben we de mens centraal gezet door middel van het project Zorg Zonder Regels, waarbij het welbevinden van de ouderen bepaalt welke zorg goed is en niet de bureaucratie en regelgeving. Dit project is succesvol afgerond en verder doorontwikkeld naar Werken aan Welbevinden. De medewerkers van De Hoven zijn hierbij nauw betrokken. Medewerkers maken het mogelijk dat de ouderen door kunnen gaan met het leven dat zij gewend zijn, kennen hen goed en kunnen ook de extra aandacht en begeleiding geven als daar om gevraagd wordt. Dit vraagt om een flinke dosis flexibiliteit en creativiteit. Het antwoord op de vragen en wensen van de ouderen is "ja, tenzij...". Daarbij hebben ook vrijwilligers ook een cruciale rol. Ze zijn niet meer weg te denken bij De Hoven. Zij zetten zich in voor extra zorg en aandacht, waardoor het welbevinden van de ouderen in het dagelijks leven wordt vergroot.

Cliënttevredenheid
Als iemand bij ons komt wonen dan bespreken we met deze bewoner/diens familie wat hij of zij belangrijk vindt in het leven en in de zorg. Hiervoor gebruiken we een vragenlijst van de Groninger Welbevinden Indicator(GWI). Ieder half jaar bespreken we individueel met de cliënt/diens familie, wat ze van de zorg vinden en leggen dit vervolgens vast in het zorgplan.

Op alle locaties van De Hoven wordt ook regelmatig op afdelingsniveau gesproken over kwaliteit van zorg. Bijvoorbeeld in het huiskameroverleg, afdelingsoverleg en op familieavonden.
Daarnaast wordt in iedere locatie per kwartaal een verantwoording gegeven over de kwaliteit van zorg en de voortgang van de verbeterplannen. Deze worden besproken met de cliëntenraad van de betreffende locatie. Hovenbreed wordt eveneens per kwartaal een kwaliteitsrapportage opgesteld. Deze wordt besproken met de Centrale Cliëntenraad, De Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht. Ons kwaliteitsjaarverslag kunt u hier lezen.

De Hoven is op zoek naar een narratieve verantwoording van kwaliteit van zorg. De verhalen van bewoners en familie nemen we mee in de kwaliteitsverantwoording. Het effect van de verbeteractiviteiten en ingezette (extra) middelen nemen we daarin mee.

Toekomstbestendige ouderenzorg

Vanwege vergrijzing, ontgroening, krimp, laag sociaal economisch niveau en aardbevingsproblematiek staat de ouderenzorg in de provincie onder druk. De Hoven werkt met een aantal zorginstellingen en Menzis aan een plan voor toekomstbestendige ouderenzorg.

IGJ rapportages

Alegunda Ilberi
Op 21 september 2018 bracht de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een bezoek aan Alegunda Ilberi in Bedum. Deze Lees hier de rapportage.

De Twaalf Hoven
Op 20 juni 2017 bracht de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) een bezoek aan De Twaalf Hoven in Winsum. Lees hier de rapportage.

Damsterheerd
De IGZ heeft in augustus 2015 een toezichtbezoek gebracht aan de locatie Damsterheerd. Naar aanleiding van de opmerkingen van de inspecteurs hebben we verbeteringen in gang gezet.

In maart 2016 heeft de inspectie opnieuw de locatie bezocht. De inspecteurs hebben geconstateerd dat de ingezette verbeteringen tot resultaat hebben geleid: de locatie voldoet aan alle normen. Lees hier de rapportage.

Bestuur

Mevrouw J. H. Nijlunsing, bestuurder

Raad van Toezicht

De heer drs. W. Smink (voorzitter)
Mevrouw prof. dr. J.M.M. Hooymans
De heer J.Otter RA
De heer mr. C.T. Dekker
De heer drs. L. Zwiers
Perscontact

Hilda Boelens, h.boelens@dehoven.nl 050 367206 (06) 53 94 92 50

Fiscaal nummer:
80.76.17.180.B01


Bij De Hoven denken we na over de zorg die we verlenen. Hoe vullen we die in? Hoe helpen we de ouderen het best? Wat wensen ouderen en hun familie?