Samenwerkende zorginstanties tekenen voor toekomstbestendige zorg voor ouderen in Groningen

Samenwerkende zorginstanties tekenen voor toekomstbestendige zorg voor ouderen in Groningen

Maandag 4 maart 2024

Op 1 maart jl. hebben het Martini Ziekenhuis, De Hoven, Dignis, ZINN, Zonnehuisgroep Noord en Zorggroep Groningen een intentieovereenkomst ondertekend waarmee zij de samenwerking in de Groningse ouderenzorgketen bekrachtigen. Onder de noemer Zorgnetwerk Stad & Ommeland werken deze organisaties sinds 2022 samen. Het gezamenlijke doel is om deze keten als geheel goed te organiseren om de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg ook in de toekomst voor ouderen met een zorgvraag in de provincie Groningen te kunnen waarborgen.

De vergrijzing, een toenemend personeelstekort en het overheidsbeleid gericht op ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen zorgt op verschillende plekken binnen de keten voor een stijgende vraag naar geriatrische kennis en expertise om de zelfstandigheid en zelfredzaamheid in de thuissituatie ook echt te kunnen borgen. Ook vraagt het van organisaties om de ouderenzorgketen onder de loep te nemen en te onderzoeken hoe we met deze uitdaging goede zorg kunnen blijven leveren en overbelasting in de keten kunnen voorkomen. Een uitdaging waar Zorgnetwerk Stad & Ommeland zich in vastbijt.

Het zorgnetwerk valt sinds 2023 onder de pijler ‘Stevige positionering van de ouderenzorg (V&V) in het netwerk’ van samenwerkingsverband Groninger Kracht. Onder begeleiding van een netwerkmanager stemmen de betrokken organisaties van Zorgnetwerk Stad & Ommeland de capaciteit af en organiseren ze soepele overgangen tussen verschillende zorgvormen. Doel is om te voorkomen dat een zorgvorm overbelast wordt en (acute) specialistische medische zorg toegankelijk blijft voor diegene die het op dat moment echt nodig hebben. Om die reden verkent het zorgnetwerk onder andere de mogelijkheden voor een verschuiving van patiëntenstromen door het verleggen van specialistische ziekenhuiszorg naar specialistische zorg geleverd door een intramurale ouderenzorginstelling.

Intensief en integraal samenwerken

Om de zorg voor (kwetsbare) ouderen in de regio toekomstbestendig te maken, is intensief en integraal samenwerken nodig. Zorgnetwerk Stad & Ommeland bekijkt daarom, afhankelijk van het thema, continu of uitbreiding van de samenwerking wenselijk is. Voor het provinciaal ontwikkelen van mobiele geriatrie teams (MGT) is dit ondertussen het geval. Samen met andere ouderenzorgorganisaties, huisartsen, ziekenhuizen en GGZ wordt gewerkt aan een plan om in de provincie Groningen en de kop van Drenthe dekking van mobiele geriatrie teams te realiseren.

Op dit moment functioneren de MGT’s nog op lokaal niveau en daar liggen kansen. Het realiseren van een provinciale dekking zorgt ervoor dat iedere thuiswonende oudere via de huisarts toegang heeft tot gespecialiseerde ouderenzorg, de druk op de huisartsenzorg wordt verminderd en doorverwijzingen naar de tweede lijn en intramurale ouderenzorginstellingen voorkomen of zo lang mogelijk uitgesteld kunnen worden.

Het laatste nieuws

Samenwerkende zorginstanties tekenen voor toekomstbestendige zorg voor ouderen in Groningen

Samenwerkende zorginstanties tekenen voor toekomstbestendige zorg voor ouderen in Groningen

Samenwerkende zorginstanties tekenen voor toekomstbestendige zorg voor ouderen in Groningen

Week van de Dementie

Week van de Dementie

De Hoven organiseert ook dit jaar wederom De Week van de Dementie. Dit jaar mogen we op 7 en 12 september vier bijzondere sprekers verwelkomen in Alegunda Ilberi in Bedum.

Actiedag op 5 september a.s.

Actiedag op 5 september a.s.

Op dinsdag 5 september a.s. gaan we met zoveel mogelijk zorgverleners, mantelzorgers en vrijwilligers naar Den Haag om alarm te slaan en de Tweede Kamer tot actie over te halen.

Brandbrief naar minister Helder vanuit noordelijke zorgorganisaties

Brandbrief naar minister Helder vanuit noordelijke zorgorganisaties

Draai de financiële kortingen voor de ouderenzorg terug. Voorkom verdere uitholling van de ouderenzorg en geef de transitie van de zorg zuurstof. In het belang van ouderen, onze medewerkers en vrijwilligers.