Stichting De Hoven

De Hoven

Nieuws

ONTMOETINGSMARKT 16 MAART A.S.:DE TIRREL IN WINSUM PRESENTEERT ZICH

Op donderdagavond 16 maart a.s. vond in De Twaalf Hoven een Ontmoetingsmarkt plaats over de Tirrel: dé toekomstige plek in Winsum waar zorg, onderwijs, sport en vrije tijd samen komen. De avond werd afgetrapt met de onthulling van het logo. Heel speciaal was toch wel het optreden van een aantal kinderen van de betrokken scholen, die samen met bewoners van De Twaalf Hoven het  speciale Tirrellied ten gehore brachten. 

Vervolgens konden belangstellenden zich op de Ontmoetingsmarkt laten informeren over de mogelijkheden binnen de Tirrel, maar vooral ook ideeën komen brengen. De betrokken schoolbesturen,  De Hoven en de gemeente Winsum hadden deze avond georganiseerd om belangstellenden en andere betrokkenen op een laagdrempelige manier te informeren over de plannen rondom de Tirrel. En om verder met elkaar in gesprek te gaan en samen nieuwe mogelijkheden en kansen te ontdekken en in beeld te brengen.

Meer informatie over de Tirrel

Op de homepage van www.winsum.nl onder ‘direct naar’ staat meer achtergrondinformatie over het project. Ook kunt u de speciale website van de Tirrel  raadplegen en zijn alle ontwikkelingen ook te volgen via een Facebookpagina en Twitter.


TOEKOMSTBESTENDIGE OUDERENZORG IN GRONINGEN

Groningen kent een sterke vergrijzing en bevolkingskrimp. Daarnaast scoort de provincie op werkloosheid, inkomen, opleidingsniveau en gezondheid slechter dan het landelijke gemiddelde. Ook de immateriële gevolgen van de aardbevingsproblematiek zijn hier voelbaar.

Al deze ontwikkelingen hebben invloed op de zorg. Niet alleen op het aantal mensen dat zorg nodig heeft maar ook op het aantal mensen -de zorgmedewerkers- die de zorg bieden.
Daarom werken zeven Groningse zorgaanbieders, waaronder De Hoven, de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het zorgkantoor Menzis samen aan een toekomstbestendige ouderenzorg in de provincie Groningen.

Daar zijn maatregelen voor nodig. Op vrijdag 10 maart tekenden de partijen hiervoor een intentieverklaring. 

Download Toekomstbestendige ouderenzorg in Groningen (PDF, 7.5Mb)


PROGRAMMA VAN EISEN DE TIRREL/WINSUM

Op 12 januari jongstleden hebben de bestuurders van de Piramiden, Tiggeldobbe en De Twaalf Hoven, alsmede het gemeentebestuur ingestemd met het Programma van Eisen voor De Tirrel. In dit document staan alle wensen en eisen van het nieuwe gebouw benoemd. Op basis daarvan kan een architect een ontwerp voor het gebouw gaan maken.

Het Programma van Eisen is opgesteld met betrokkenen van De Twaalf Hoven en beide scholen. Ook de buurt is er bij betrokken. Op 17 januari is de gemeenteraad geïnformeerd over dit programma.
U kunt het Programma van Eisen hier downloaden.

HET VERHAAL VAN WINSUM EN DE VISIE VAN 0 -110 IN HET KORT
Op het terrein van De Twaalf Hoven in Winsum wordt een uniek project gerealiseerd. Winsum van 0 tot 110 jaar: zorg, onderwijs, sport en vrije tijd samen op 1 locatie. Voor de zomervakantie hebben de betrokken partijen (De Twaalf Hoven, o.b.s. Tiggeldobbe, c.b.s. De Piramiden en de gemeente Winsum) zich uitgesproken om dit samen te verwezenlijken.

Dit plan wordt nu door diverse projectgroepen uitgewerkt. Dat is in deze fase nog veel praten en papierwerk. En tegelijk vinden de initiatiefnemers het project ook te mooi om niet ieder deel van het verhaal van Winsum 0-110 met de buitenwereld en betrokkenen te delen.

Daarom is nu een beknopte folder gemaakt met meer uitleg over het verhaal en de visie van dit project. Waar gaan en staan we voor in dit project? Wat willen we uiteindelijk bereiken? En vanuit welke waarden willen we samen gaan werken?

U kunt de folder hier downloaden.

Het project noemen we in de volksmond nu nog Brede school of Winsum 0-110 jaar. We willen echter het terrein en de gebouwen die gaan verrijzen met daarin zorg en onderwijs een andere naam geven. Daarvoor gaan we een beroep doen op alle Winsumers. Hiervoor komt een prijsvraag. Binnenkort verschijnt er meer informatie om mee te denken over een naam.


RAPPORT INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft 4 juli j.l. een rapport uitgebracht. Daarin vatten ze samen wat ze hebben gezien bij toezichtbezoeken aan 150 verpleeghuizen. De inspectie concludeert, dat het bij 50 van deze verpleeghuizen nog steeds niet goed gaat. Er wordt niet goed gestuurd op kwaliteit en veiligheid van de zorg. De deskundigheid van de medewerkers moet worden verbeterd. Verbeteringen worden in gang gezet, maar worden niet consequent uitgevoerd. Er wordt niet altijd een tweede controle gedaan bij risicovolle medicatie. De informatie over fouten en bijna fouten wordt niet gebruikt om na te denken over wat er niet goed gaat en hoe het kan worden verbeterd. Wel worden ervaringen en klachten van cliënten en familie gebruikt voor verbeteringen. Ook zag de inspectie zeer betrokken medewerkers met aandacht voor de cliënt.

De inspectie heeft Damsterheerd ook bezocht. In augustus 2015. De inspectie constateerde dat we in de locatie niet goed omgingen met medicatieveiligheid en vrijheidsbeperkende maatregelen. We hebben daarna goed uitgezocht wat we in de locatie en Hovenbreed niet goed doen en hoe we dat kunnen verbeteren. Daarbij hebben we ook de hulp ingeroepen van het COT, een instituut dat veel weet van veiligheidsprocessen. Zij hebben een onderzoek gedaan en met ons meegedacht hoe we de medicatieverstrekking kunnen verbeteren. De verbeteringen rond medicatie en vrijheidsbeperkende maatregelen zijn in alle locaties door de behandeldienst en de zorgmedewerkers doorgevoerd.

De inspectie is in maart 2016 weer in Damsterheerd geweest. Ze heeft gezien dat alle punten verbeterd zijn, waarover in een eerder bezoek opmerkingen werden gemaakt. Het rapport van het hertoetsbezoek kunt u hier lezen. Het landelijk rapport van de IGZ gaat dus ook over het bezoek aan Damsterheerd.
Maar Damsterheerd hoort niet tot de 50 locaties, waarop de inspectie nog actief toezicht houdt. Neemt niet weg dat we vinden, dat we alle dagen, op alle locaties de veiligheid en kwaliteit van zorg op orde moeten hebben en houden. Daarop mogen we aangesproken worden.

J.H. Nijlunsing
directeur-bestuurder


DE OPLOSSING IN KRIMPGEBIED - interview Dagblad van het Noorden 30 juni 2016


EINDCONCLUSIE 0 -110 ONDER EEN DAK IN WINSUM
De afgelopen periode heeft een haalbaarheidsonderzoek plaatsgevonden naar de mogelijkheid om leerlingen met bewoners van De Twaalf Hoven samen onder één dak te brengen. Het eindrapport is gereed. De eindconclusie van het onderzoek is dat er groot draagvlak en enthousiasme is voor het combineren van de nieuwbouwplannen van De Twaalf Hoven met de nieuwbouwplannen voor de Brede School/Kindcentrum op deze locatie. Lees meer hierover in onze nieuwsbrief en het persbericht.

Op 10 juni is een afvaardiging van circa 50 personen van de betrokken organisaties op excursie geweest naar Muzerijk in Uden. Lees hier het verslag. 

ZOEKTOCHT NAAR ZINGEVING
Op vrijdag 20 mei j.l. vond in Alegunda Ilberi een inspirerende middag plaats met als centrale thema Zoektocht naar zingeving. Met de sprekers dr. Evelyne Finnema, prof. dr. Dirk de Wachter en René ten Bos en ruim 180 aanwezigen was het een mooie middag.

Reacties na afloop
“Wat was het een mooie middag! ik ben zeer geïnspireerd weer vertrokken uit Bedum en we hebben de terugreis druk nagepraat over de fijne gastsprekers. veel dank voor het organiseren!”.
“Prima middag! Het geeft weer stof tot nadenken en we kunnen er mooi met elkaar over in gesprek”.
“Mooie middag, een inspirerend verhaal met veel herkenning”.
“Ik ben er stil van, wat een geweldig verhaal van Dirk de Wachter”.
“ Wie er niet is geweest heeft wat gemist”.

SAMENWERKING FIVELINGO EN DE HOVEN

Werkvoorzieningschap Fivelingo verzorgt de was voor een groot aantal bewoners van De Hoven. Op donderdag 17 maart j.l. werd door Jannie Nijlunsing van De Hoven en Jaap Zwama van Fivelingo deze mooie samenwerking in de regio met het ondertekenen van een contract bekrachtigd.

UNIEK IDEE: ZORG EN ONDERWIJS ONDER EEN DAK IN WINSUM
Vanaf 2011 werken we aan nieuwbouw van De Twaalf Hoven in Winsum. Eerst zijn Allershoff en Tiggelborg gerealiseerd. In februari 2015 is De Venneheem opgeleverd. Nu zijn we toe aan een nieuwe -en laatste- stap. Deze laatste fase komt tegelijk met de wens van de gemeente en basisscholen in Winsum om een gebouw te realiseren op het terrein van De Twaalf Hoven. Een gebouw voor een Integraal Kindcentrum (ook wel Brede School genoemd), waarin drie basisscholen gaan samenwerken. In deze wens zien wij een kans om een stap verder te gaan: samen leren, zorgen, sporten, spelen en werken onder een dak. Lees meer hierover in het persbericht en onze nieuwsbrief.


Interview Jannie Nijlunsing, Eemsbode/Noorderkrant 30 december 2015


De nieuwe Deurgoan is uit!

deurgoan_-_dec_2015-12.pdf

Zoektocht naar intimiteit

Seksloze ouderdom is een wijdverbreid misverstand. De behoefte aan fysiek contact verdwijnt niet met de leeftijd en ook niet in het verpleeg –of verzorgingshuis. Intimiteit en seksualiteit zijn belangrijk voor een mens en niet aan leeftijd gebonden. Er is daarom veel meer aandacht nodig voor intimiteit in de ouderenzorg.

De huidige generatie ouderen vindt het moeilijk om zelf het gesprek aan te gaan over intimiteit en seksualiteit. En als de verpleegkundigen en verzorgenden in de ouderenzorg dit ook niet doen, blijft het onderwerp dus onbesproken en liggen frustraties op de loer.

De Hoven organiseert daarom op 15 februari a.s. in Alegunda Ilberi in Bedum een middag met als thema: Zoektocht naar intimiteit.

Aan het programma werken mee:
Marcelle Mulder, humanistisch raadsvrouw
Ingrid van Kempen, seksuologe bij Brabantzorg

Het programma duurt van 14.00 -17.00 uur
Accreditatie is toegekend.

Aanmelden kan via
zoektochtnaarintimiteit@dehoven.nl

Bekijk de poster hier .

2016

De week van de dementie

Voor de derde keer organiseert De Hoven, rondom Wereld Alzheimer Dag, de Week van de Dementie.
De Hoven beschikt over veel kennis, maar laat zich graag verrijken door een aantal prominenten die veel afweten van dementie.
Bent u geïnteresseerd in één of meer bijeenkomsten, dan kunt u zich opgeven via: weekvddementie@dehoven.nl. Voor meer informatie over het programma, klik hier

Iedereen is van harte welkom!