Beleid

Beleid

Welbevinden staat centraal...

De Hoven levert zorg aan (voornamelijk) kwetsbare ouderen in Noord-Groningen en we helpen hen om zo veel mogelijk door te gaan met het leven, op de wijze die past bij hun levensfase. Daarom stellen we het welbevinden van de individuele oudere centraal in de zorg die we bieden.
Dat doen we allereerst door ouderen in staat te stellen zo lang mogelijk thuis te blijven wonen door het bieden van thuiszorg, dagopvang, revalidatie of extramurale behandeling. Door het geven van kennis, advies, en behandeling helpen we ouderen en hun mantelzorgers om te gaan met de beperkingen die ontstaan. Voor ouderen die heel kwetsbaar worden, 24-uurs bescherming en zorg nodig hebben, zijn er onze woonzorgcentra en verpleeghuizen.

We vinden het belangrijk dat ouderen in deze centra en huizen hun eigen gewoontes kunnen blijven houden en met hun familie en vrienden blijven omgaan zoals ze dat gewend waren.

De mensen waar zorg aan wordt geleverd zijn veelal geboren en getogen Groningers. De Groningse cultuur staat bij ons dan ook hoog in het vaandel. In onze vestigingsplaatsen Appingedam, Delfzijl, Bedum, Winsum en Baflo maken we deel uit van de dorpsgemeenschap.

Samenwerking

Om optimaal in te kunnen gaan op de zorgvraag van de oudere, werken we in de zorgketens nauw samengewerkt met huisartsen, wijkverpleegkundigen, medisch specialisten en opleidingsinstituten. Vanwege vergrijzing, ontgroening, krimp, laag sociaal economisch niveau en aardbevingsproblematiek staat de ouderenzorg in de provincie onder druk. De Hoven werkt met een aantal zorginstellingen en Menzis aan een plan voor toekomstbestendige ouderenzorg.

Welbevinden cliënt centraal

De Hoven stelt het welbevinden van de individuele cliënt centraal. Dat doen we vanuit het Werken aan Welbevinden, wat wordt getoetst door middel van de Groninger Wellbeing Indicator. (GWI) Medewerkers maken het mogelijk dat de ouderen door kunnen gaan met het leven dat zij gewend zijn, kennen hen goed en kunnen ook de extra aandacht en begeleiding geven als daar om gevraagd wordt. Dit vraagt om een flinke dosis flexibiliteit en creativiteit. Het antwoord op de vragen en wensen van de ouderen is "ja, tenzij...". Daarbij hebben ook vrijwilligers ook een cruciale rol. Ze zijn niet meer weg te denken bij De Hoven. Zij zetten zich in voor extra zorg en aandacht, waardoor het welbevinden van de ouderen in het dagelijks leven wordt vergroot.

Kwaliteitskader

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is sinds 2017 de kwaliteitsstandaard voor de verpleeghuiszorg. Doel van het kwaliteitskader is om houvast te geven over wat cliënten en naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Het kwaliteitskader neemt ‘de cliënt als mens’ als vertrekpunt, legt de focus op samen leren, wil het vertrouwen in de mensen die in de verpleeghuizen werken versterken en wil bureaucratie en administratieve lasten verlichten door onder meer de nadruk te verplaatsen van landelijk vastgelegde details naar lokaal leren en verbeteren. De Hoven heeft daarom de afgelopen periode in een breder verband met medewerkers en cliëntvertegenwoordigers verkend wat het kwaliteitskader voor De Hoven betekent. Ook de Centrale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad zijn hierbij betrokken. De belangrijkste gezamenlijke conclusie was: het allerbelangrijkste is dat de cliënt wordt gekend in wie hij of zij is, hoe het leven tot dan voor deze persoon is geweest en wat de huidige context is. Vanuit die invalshoek geeft De Hoven invulling aan het kwaliteitskader. Vanuit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg wordt zorgorganisaties gevraagd gegevens te publiceren over de medewerkerssamenstelling. Verzorgenden-IG en Verpleegkundigen verlenen de zorg in de locaties en omgeving, ondersteund door medewerkers van de algemene dienst (voeding en huishouden). De medewerkers van de algemene dienst zijn tijdens hun werkzaamheden in de huiskamers en afdelingen extra ogen en oren voor de zorgcollega’s en helpende handen voor de bewoners. Naast ondersteuning van het zorgteam, heeft elke cliënt met een indicatie voor verblijf met behandeling, op basis van diens hulpvraag behandelaars die ondersteunen bij fysieke, psychologische en medische vragen. Deze behandelaars ondersteunen ook de teams bij medische vragen. Behandelaars zijn: Specialisten Ouderen Geneeskunde, psychologen, fysiotherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten, tandartsen en mondhygiënisten. Daarnaast zijn er activiteitenbegeleiders, beweegcoaches, gedragscoaches, geestelijk verzorgers en verpleegkundig specialisten. Elke cliënt heeft een zorgleefplan waarin staat wat de zorg- en de behandeldoelen zijn. De medewerkerssamenstelling van De Hoven is conform de indicaties en de normen van de NZA, waarop de huidige tarifering gebaseerd is. De daadwerkelijke kwalitatieve en kwantitatieve inzet per team is dynamisch omdat deze wordt gebaseerd op de zorgvraag van de cliënten. Dus de indicatie van de aanwezige cliënten bepaalt het aantal uren en de tijdstippen dat verzorgenden, verpleegkundigen en medewerkers van de algemene dienst op een afdeling of huiskamer worden ingezet. Naast deze professionele medewerkers heeft De Hoven veel vrijwilligers die cliënten en medewerkers ondersteunen bij de activiteiten van cliënten in en rond de locaties. Klik hier voor de medewerkerssamenstelling.

Van het Kwaliteitskader is een publieksversie gemaakt. U kunt het inzien via deze link.

Leefplezierplan
De Hoven is betrokken bij het pilot-project Leefplezierplan voor de zorg. Een persoonlijke blik op kwaliteit van Leyden Academy on Vitality and Ageing. Doel van het project is om een nieuw - narratief - kwaliteitskader te ontwikkelen.
De pilot wordt ondersteund door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en sport (VWS).

De eerste bevindingen zijn opgetekend in een handreiking.

Onderzoek

De Hoven participeert in het Universitair Netwerk Ouderenzorg (UNO-UMCG) van het UMCG. Een samenwerkingsverband van ouderenzorgorganisaties in Noord- en Oost-Nederland en het UMCG. Het doel van de samenwerking is het intensiveren van de verbinding tussen wetenschappelijk onderzoek en zorgpraktijk om de kwaliteit van zorg en behandeling aan ouderen te verbeteren. De Hoven neemt deel aan de volgende onderzoeken:

- Pilot zorgverbetertraject rond de behandeling en zorg van
probleemgedrag bij mensen met dementie.
- Reductie van onjuist psychofarmacagebruik bij mensen met dementie en
onbegrepen gedrag in Nederlandse verpleeghuizen.
- Invloed van geluid op gedrag bij mensen met dementie.
- Verband tussen slaap en agitatie.